https://malomdulovillapark.hu/

Az ingatlan-adásvételi szerződés olyan tulajdonátruházó dokumentum, mely alapján az eladó a tulajdonjog és a birtok átruházására, a vevő a vételár megfizetésére köteles. Az alábbiakban összegzem, hogy mit tartalmaz egy jól összeállított ingatlan-adásvételi szerződés.

Az ingatlan-adásvételi szerződést mindenképpen írásba kell foglalni és tartalmaznia kell a felek személyazonosító adatait. Ideértve az eladó és a vevő jelenlegi, illetve születési családi és utónevét, lakcímét, anyja születési családi és utónevét, személyi azonosítóját, adóazonosító jelét, születési helyét és idejét, illetve állampolgárságát.

Abban az esetben, ha a szerződő fél szervezet, akkor annak megnevezését, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát és a statisztikai azonosítóját kell feltüntetni. Mindemellett szerepeltetni kell az adásvétel tárgyát képező lakás, ház vagy egyéb ingatlan helyrajzi számát, pontos címét, megnevezését, alapterületének nagyságát és az adásvétel során érintett tulajdoni hányadát. Jelölni kell, hogy milyen jog átruházásáról van szó a szerződésben, mely például lehet tulajdon-, haszonélvezeti vagy zálogjog. Emellett arról is nyilatkozni kell, hogy milyen jogcímen történik az átruházás, ez lehet például vétel vagy ajándékozás.

Ezeken kívül az ingatlan tulajdoni lapján szereplő terheket is fel kell sorolni, például a jelzálog-, szolgalmi, elővásárlási, özvegyi vagy haszonélvezeti jogot. Ha nincs, akkor jelezni kell, hogy az ingatlan tehermentes. Az ingatlan-adásvételi szerződésben rendelkezni kell a vételár pontos összegéről, a megfizetés módjáról és ütemezéséről. Ebben a részben szerepel a foglaló, az előleg és vételárrészletek pontos összege és megfizetésüknek határideje. Itt azt is fel kell tüntetni, hogy a vételár milyen összegű önerőből, esetleges kölcsönből vagy csok-ból tevődik össze. Mindemellett ki kell térni a birtokátruházásra is, mely során fel kell tüntetni, hogy az eladó a vételár kifizetését követően, hány napon belül adja a vevő birtokába az ingatlant.

Ki kell térni arra is, hogy a közműszolgáltatók és hatóságok irányába kinek kell bejelentenie a tulajdonosváltozást és a fenntartási díjak, közterhek, építményadó mikortól terheli a vevőt, illetve arra is, hogy meddig viseli az eladó a kárveszélyt.

A dokumentumban az eladónak hozzájárulását kell adnia ahhoz, hogy a tulajdonjoga törlésre és a vevőé pedig bejegyzésre kerüljön a földhivatali eljárás során. Az ingatlan-adásvételi szerződésben szerepelnie kell még annak is, hogy mi számít késedelmes teljesítésnek az eladó és mi a vevő részéről. Részletezni kell azt is, hogy ilyen esetben hogyan és mennyi idő után állítható vissza az eredeti állapot, és a sérelmet szenvedett fél követelheti-e a foglaló jogkövetkezményeinek alkalmazását.

Az eladó szavatossági nyilatkozatait is fel kell tüntetni, ebben a részben kell kijelentenie többek között, hogy az ingatlan rejtett hibájáról nincs tudomása, azon tartozás nincs és nem áll elidegenítés alatt.

Az ingatlan-adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell még a keltezés helyét, idejét, illetve a felek beazonosítható aláírását és az ügyvédi ellenjegyzést. Mindemellett szükséges tartalmi elem az ingatlan energetikai tanúsítványának sorszáma is. Ha a szerződés több lapból áll, akkor minden lapon ott kell lennie az eladó, a vevő és az ügyvéd kézjegyének.

Nincs két egyforma ingatlan- adásvételi szerződés, ezért mindenképpen ügyvédhez kell fordulni, aki az aktuális jogszabályokat és az egyedi körülményeket figyelembe véve készíti el a dokumentumot.

Ha segítségre van szüksége az adásvétel, a megbízható ügyvéd megtalálása, a hitelkonstrukciók közti eligazodás és a csok-ügyintézés során, akkor forduljon hozzám bizalommal!

Molnár Adrienne

ingatlanközvetítő